Územní a bytová politika

Ministerstvo pro místní rozvoj se zabývá územní a bytovou politikou na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Kromě toho se aktivně podílí na přípravně příslušných právních norem pro realizaci programů v rámci nadnárodní a meziregionální spolupráce.

Územní plánování a stavební řád

MMR je přidělena funkce ústředního správního úřadu ve věcech územního plánování a územního rozhodování. Vydává metodické pokyny a sjednocuje výkon státní správy a orgánů územního plánování a stavebních úřadů. MMR přezkoumává rozhodnutí krajských úřadů a Magistrátu hlavního města Prahy v odvolacích či přezkumných řízeních, kontroluje činnost orgánů a posuzuje uplatněné nároky na náhradu škody, která byla způsobena nezákonným rozhodnutím či nesprávným úředním postupem správních orgánů.

Další činností ministerstva je také:

 • politika územního rozvoje
 • evidence územně plánovací činnosti
 • zajištění činnosti Poradního sboru pro aplikaci stavebního práva
 • posouzení návrhů Zásad územního rozvoje pořizovaných kraji
 • státní dozor ve věcech územního plánování

Bytová politika

MMR vytváří vhodné prostředí pro aktivity všech subjektů na trhu s byty. Zastává názor, že stát by neměl zasahovat do ekonomického fungování trhu s byty, avšak jeho povinností je učinit podpůrné kroky zaměřené na domácnosti, které se nemohou o své bydlení samy postarat.

Cíle bytové politiky jsou následující:

 • zajistit fungování trhu s byty a odstranit cenové a právní nesrovnalosti v segmentu nájemního bydlení
 • zvýšit finanční dostupnost bydlení pro domácnosti
 • nabídnout sociální podporu na bydlení domácnostem s nižšími příjmy
 • podpořit novou výstavbu bytů se sociálním významem
 • zvýšit kvalitu bydlení
 • průběžně monitorovat trh s byty
 • aplikovat nediskriminační pravidla společného trhu EU