Místní rozvoj - finance, dotace a veřejné zakázky

Podpora rozvoje regionů

Rozvoj regionů za podpory státu je důležitý k posílení znevýhodněných nebo strukturálně postižených regionů. Ke zkvalitnění jednotlivých regionů dochází formou různých dotací a programů poskytovaných v rámci regionální politiky. Dotace a programy jsou spolufinancovány ze zdrojů Evropské unie a ze státního rozpočtu.

lidé

K čemu slouží veřejné zakázky?

Veřejné zakázky se zadávají při nákupu zboží či při objednávkách práce nebo služeb veřejným subjektem, kterým je stát, obec, samosprávný celek, organizace jimi založené a subjekty, které hospodaří s penězi, veřejnými statky nebo zdroji z veřejného bohatství. Veřejné zakázky lze zadávat i elektronicky.

K čemu slouží dotace a programy?

Díky finančním dotacím a programům mohou zájemci uskutečnit demolici budov v sociálně vyloučených lokalitách nebo se podílet na obnově a rozvoji venkova. Zájemci rovněž mohou využít podpory pro odstraňování bariér v budovách. Co se týče veřejných zakázek, metodické řízení celého procesu má v rukou Ministerstvo pro místní rozvoj ČR.

MMR poskytuje dotace pro potřeby regionální a bytové politiky a podporuje činnost nestátních neziskových organizací. Zájemci mohou požádat a využít:

  • Dotace pro nestátní neziskové organizace
  • Operační programy řízené ministerstvem
  • Programy a dotace v rámci bytové politiky
  • Národní program podpory cestovního ruchu v regionech
  • Programy a dotace v rámci regionální politiky
  • Národní program podpory územně plánovacích činností obcí

Veřejné investování – zakázky

Ministerstvo spravuje Informační systém o veřejných zakázkách a Portál o veřejných zakázkách a koncesích. Součástí portálu jsou informace o zadávání elektrických veřejných zakázek pro období 2016 – 2020. Z portálu se zájemci dozví, jak se zakázek zúčastnit.

Podpora místního rozvoje

MMR podává informace o regionální politice, podpoře regionů, cestovním ruchu, pohřebnictví a státní pomoci při obnově území po živelných nebo jiných pohromách. Zaměřuje se také na územní a bytovou politiku na úseku územního plánování, územního rozhodování a stavebního řádu. Důležité pro rozvoj jsou také úvěry a půjčky, které ihned pomohou s financováním potřebných projektů.

Součást českého právního státu

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) České republiky je nedílnou součástí státní správy. Působnost vymezují právní dokumenty a jako každé ministerstvo má jasně stanovenou svou působnost.

Spolupráce s okolními zeměmi

Ministerstvo místního rozvoje spolupracuje s Evropskou unií, OSN a skupinou zemí V4. Využívá fondy Evropské unie, které přispívají ke stírání rozdílů mezi jednotlivými regiony a posilují hospodářskou, sociální a územní soudržnost.