Programy a dotace

Ministerstvo pro místní rozvoj poskytuje dotace pro potřeby regionální a bytové politiky a nestátních neziskových organizací. Zároveň je řídícím orgánem různých operačních programů a přerozděluje prostředky ze strukturálních fondů. MMR současně podporuje výzkum, vývoj a zavádění nových technologií, které přispívají k rozvoji regionů.

1. Dotace pro nestátní neziskové organizace

U MMR mohou podat žádosti o neinvestiční dotaci nestátní neziskové organizace. Ministerstvo poskytuje finanční prostředky pro podporu a ochranu veřejného zájmu na úseku bezbariérového užívání staveb, na metodickou podporu poradenství v oblasti bydlení, na udržitelný rozvoj cestovního ruchu na celostátní úrovni, na udržitelný rozvoj regionů, měst a obcí a na podporu činnosti Horské služby ČR, o.p.s.

2. Operační programy řízené ministerstvem

Integrovaný regionální operační program

IROP umožňuje rozvoj území, zkvalitnění infrastruktury, zlepšení veřejných služeb a zajištění udržitelného rozvoje v obcích, městech a regionech.

Operační program Technická pomoc

OPTP usnadňuje čerpání a efektivní využití finančních prostředků pro období 2014 až 2020. Tento program má podpůrný charakter.

Programy přeshraniční spolupráce

PPS podporuje spolupráci na přeshraniční, meziregionální a nadnárodní úrovni. Cílem je odstranit ekonomické bariéry a posílit sociální a územní soudržnost.

3. Programy a dotace v rámci bytové politiky

MMR poskytuje v rámci bytové politiky podpůrné programy a dotační tituly:

  • program Podpora bydlení – všichni zájemci mohou předkládat žádosti do tohoto programu a podprogramu Podporované byty
  • dotační titul Pečovatelský byt
  • dotační titul Komunitní dům seniorů a podprogram Bytové domy bez bariér

4. Národní program podpory cestovního ruchu v regionech (2016 – 2020)

Cílem tohoto programu je:

  • zvýšit potenciál a konkurenceschopnost regionů
  • usnadnit pohyb návštěvníků v jednotlivých destinacích
  • podpořit rozvoj základní a doprovodné infrastruktury cestovního ruchu
  • rozprostřít návštěvnost jednotlivých lokalit
  • podpořit rozvoj kvality služeb

5. Programy a dotace v rámci regionální politiky

Pomocí programů a dotací ministerstvo pozitivně ovlivňuje území regionů a jejich vyvážený rozvoj. Úkolem těchto státních programů je zvýšení celkové výkonnosti ekonomiky prostřednictvím vzniku nových pracovních míst a snížení nezaměstnanosti. Dále slouží jako pomoc při zajištění základních funkcí veřejné správy, pro posílení kvality života a pro zachování tradic v malých obcích.

6. Národní program podpora územně plánovacích činností obcí

Cílem programu je podpořit územní plánování. Pro rok 2018 je v plánu podprogram „Podpora územně plánovacích dokumentací obcí“ – dotační titul „Územní plán“. Dotace je určena obcím na území ČR kromě hl. města Prahy a obcí s rozšířenou působností.