Podpora regionů

Podpora regionů jako součást regionální politiky

Podpora regionů spadá do oblasti regionální politiky Ministerstva pro místní rozvoj ČR. MMR uvádí do praxe koncepční dokumenty a strategie a pomáhá oblastem zasaženým živelnou nebo jinou pohromou obnovit postižená území. Základním cílem je rozvoj regionů, posílení jejich soudržnosti a zvýšení jejich konkurenceschopnosti.

Vyvážená podpora jednotlivým regionům

MMR neznevýhodňuje žádný region a snaží se o vyvážený rozvoj každého regionu s ohledem na jeho potenciál a specifické problémy. Zaměřuje se také na rozvoj měst a venkovských oblastí. Podpora regionů se uskutečňuje na základě Strategie regionálního rozvoje České republiky, která je platná v období 2014 – 2020. Podpora regionů na národní úrovni je provázána s regionální politikou Evropské unie a s ostatními odvětvovými politikami, které ovlivňují rozvoj území.

Akční plán MMR

Nedílnou součástí podpory regionů je krátkodobý Akční plán realizace SRR, který rozpracovává a konkretizuje aktivity Strategie regionálního rozvoje ČR a reaguje na aktuální potřeby v oblasti regionálního rozvoje ČR. Akční plán je podporován z Evropských strukturálních a investičních fondů nebo národních dotačních programů. Akční plán je vždy zpracován na dvouleté období.

Pomoc MMR oblastem zasaženým pohromami

MMR poskytuje státní pomoc oblastem zasaženým živelními nebo jinými pohromami. Postižené kraje předají ministerstvu potřebné podklady, které z nich připraví návrhy strategie obnovy území. Následně jsou návrhy předloženy ke schválení vládě a po jejich odsouhlasení slouží jako výchozí rámcové dokumenty k uvolňování programové pomoci jednotlivými ministerstvy.